Tuesday, November 20, 2018
Beranda > Konsultasi Islam > Siapa Ulil Amri?

Siapa Ulil Amri?

Siapa sebenarnya yang disebut Ulil Amri? Apakah Ulil Amri yang tidak memerintah dengan hukum Islam wajib ditaati? Syukron.

JAWAB: Umat Islam wajib menaati Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri, berdasarkan firman-Nya:

”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:59).

Ulil Amri artinya para pemimpin. Ciri-ciri Ulil Amri atau pemimpin umat Islam itu –baik berupa lembaga (pemerintahan/organisasi) maupun perorangan (tokoh, pemimpin masyarakat), dijelaskan dalam ayat itu sendiri, yakni benar-benar beriman dan mengurusi segala perkara dengan landasan Quran dan Sunah (Syariat Islam).

Dalam sejumlah kitab tafsir, Ulil Amri diartikan sebagai umaro, ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh), sahabat Rasul, dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ulama dan fuqaha (ahli fiqih), ahli hikmah, pemimpin pasukan jihad, ahlul halli wal aqdi (semacam parlemen/legislatif atau dewan syuro), mufti, khulafaur rasyidin, pemimpin kaum muslimin (umara al-muslimin) pada masa Rasul dan sesudahnya, pemimpin sariyah, ahlul ilmi (cendekiawan),

Ibn Katsir, setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna Ulil Amri, menyimpulkan bahwa Ulil Amri itu adalah ulama. Sedangkan secara umum Ulil Amri itu umara dan ulama” (Tafsir Al-Quran al-Azhim).

Jadi, para ulama berbeda pendapat mengenai makna Ulil Amri. Menurut M. Quraish Shihab: “Ketaatan kepada Ulil Amri tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam arti, bila perintah Ulil Amri bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaidah yang sangat populer yaitu: “La thaat li makhluqin fi ma’shiyat al-Khaliq”. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).”  Wallahu a’lam.*

DDHK News
DDHK News adalah Website Dakwah dan Informasi Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) atau Dompet Dhuafa Association Ltd. DDHK adalah Cabang Dompet Dhuafa (DD) yang berkantor pusat di Jakarta (Indonesia). DDHK didirikan tahun 2004. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hong Kong sebagai lembaga sosial-keagamaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *